Get Adobe Flash player

Informacje o projekcie

Nr projektu:

RPDS.08.04.01.02-0045/17

Tytuł projektu:

Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach

Oś Priorytetowa

8.

Rynek pracy

Numer i nazwa Działania

8.4.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Numer i nazwa Poddziałania

8.4.1.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego- konkursy horyzontalne

 

Okres realizacji projektu:

2018-04-01 do: 2020-03-31

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest umożliwienie 30 osobom pełniącym funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub podjęcia pracy przez osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostające bez zatrudnienia, poprzez utworzenie w 2018 r. na terenie Groblic w Gminie Siechnice 20 miejsc opieki w żłobku.

 

Cele szczegółowe

  • umożliwienie powrotu na rynek pracy 26 osobom z Groblic i okolic sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  • umożliwienie podjęcia pracy przez 4 osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w w. do lat 3 pozostające bez zatrudnienia;
  • zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i edukacyjnych dla 30 dzieci do lat 3, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami z Groblic i okolic z terenu Gm. Siechnice;
  • zapewnienie w nowym żłobku wysokiej jakości usług opiekuńczych i edukacyjnych oraz zapewnienie dofinansowania do kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka do I 2020,
  • zapewnienie niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowego żłobka w Groblicach wraz z umeblowaniem jego pomieszczeń i doposażeniem kuchni.

 

Oferowane formy wsparcia:

  • bezpłatna opieka nad dziećmi do lat 3 w godzinach od 6.30 do 17.00 obejmująca świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie dzieci umożliwiająca rodzicom godzenie życie prywatnego z zawodowym:
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
  • zajęcia dodatkowe,  w tym:

1)      zajęcia z języka angielskiego;

2)      zajęcia z rytmiki/muzyki;

3)      zajęcia dogoterapeutyczne;  

4)      zajęcia sensoryczne;

5)      gimnastyka korekcyjna;

6)      zajęcia rehabilitacyjne;

7)      zajęcia logopedyczne

8)      zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

 

Grupa docelowa projektu:

  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

Całkowita wartość projektu:

907 889,00 zł

Kwota dofinansowania:

771 705,64 zł

 

 

 

Projekt: Stokrotka 2- utworzenie niepublicznego żłobka w Groblicach jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020